Sinds januari 2015: btw voor digitale inhoud

Sinds 1 januari 2015 zijn sommige wettelijke voorschriften fundamenteel veranderd, wat gevolgen heeft voor de e-commerce-industrie. Exploitanten van online winkels die digitale producten zoals eBooks, films en apps aanbieden, moeten hun prijzen en facturen aanpassen en voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van de omzetbelasting. De regelgeving heeft geleid tot enorme veranderingen in de boekhouding, de prijsstelling en de berekening van de omzetbelasting. Vooral kleine bedrijven en internationaal opererende detailhandelaren in digitale inhoud worden door de regelgeving getroffen.

Belasting over de toegevoegde waarde voor digitale inhoud

Sinds 1 januari 2015 zijn verschillende wettelijke regelingen gewijzigd. Deze hebben betrekking op de heffing van omzetbelasting voor digitale producten. Exploitanten van onlinewinkels moeten hun facturen en prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Op digitale inhoud zoals eBooks, applicaties en films moet voortaan BTW worden geheven. De wettelijke voorschriften hebben alleen gevolgen voor onlinewinkels en bedrijven die digitale inhoud verkopen aan consumenten, d.w.z. particuliere klanten. Digitale inhoud die aan bedrijven wordt verkocht, valt niet onder de nieuwe regelgeving. Online winkels die alleen goederen verzenden maar geen digitale inhoud verspreiden, hoeven zich ook geen zorgen te maken over de belasting. Het toepassingsgebied van de verordeningen is beperkt tot "langs elektronische weg verrichte diensten". Volgens de EU-wetgeving zijn "langs elektronische weg verrichte diensten" diensten die worden verricht via een datanetwerk, maar met minimale menselijke tussenkomst. Typische voorbeelden van digitale marketeers zijn webhoststreamingdiensten, online databanken, film- en muziekportalen, alsmede verkopers van eBooks en digitale foto's. Online verkoopplatforms vallen ook onder het toepassingsgebied. Uitgesloten zijn diensten die via het medium internet worden bemiddeld. Personen die het internet louter als "transmissiemedium" voor hun diensten gebruiken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordeningen.

De fundamentele veranderingen

De nieuwe regelgeving inzake omzet en belasting over de toegevoegde waarde is van toepassing op de gehele Europese Unie. Alle dealers binnen de EU moeten de omzetbelasting betalen aan het land waar de klant in kwestie vandaan komt. Zo moet er bijvoorbeeld BTW worden betaald aan Italië als de klant daar woont maar zijn producten in Duitsland heeft gekocht. Hetzelfde geldt natuurlijk in het tegenovergestelde geval. Veel webwinkels of consumenten kennen het verschil tussen BTW en omzetbelasting niet. Geen wonder dat er geen is. Beide termen verwijzen naar dezelfde belasting. In de volksmond is het altijd hetzelfde bedoeld. Juridisch gezien is de term "omzetbelasting" geschikter, omdat de wet "Umsatzsteuergesetz" wordt genoemd. Op EU-niveau is de term "BTW" geschikter, aangezien binnen de EU de "BTW-stelselrichtlijn" bestaat, die de basis vormt voor de Duitse BTW-wetgeving. Als gevolg van de wetswijzigingen moeten distributeurs van digitale inhoud rekening houden met de fiscale regelgeving van de nationale staten binnen de EU. In de praktijk kunnen de wijzigingen in de belastingwetgeving vrij eenvoudig worden doorgevoerd. Voor het voorschot op de aangifte voor de omzetbelasting kunnen online handelaren een formulier invullen bij het belastingkantoor. Dit formulier stuurt het voorschot op de belastingaangifte voor verkoop/aankoop rechtstreeks door naar de verantwoordelijke belastingkantoren in de lidstaten. Het interessante is dat de onlinehandelaar alleen de omzetbelasting aan het belastingkantoor in Duitsland betaalt. Hij of zij moet echter wel aangeven welk belastingtarief in andere EU-landen op hem of haar van toepassing is. Slimme onlinehandelaren moeten precies weten wat de eisen van de betreffende landen zijn. Het nationale recht van de respectieve lidstaten kan aanzienlijke fiscale voordelen bieden.

Bijzondere kenmerken van de nieuwe regelgeving

Distributeurs van digitale inhoud moeten de nieuwe regels goed bekijken. Er zijn enkele bijzonderheden: In geval van niet-betaling of onjuiste betaling van de BTW kunnen aanzienlijke boetes worden verwacht. Vanuit theoretisch oogpunt is het mogelijk dat onlinehandelaren in digitale inhoud in verschillende EU-lidstaten aan een rapportageverplichting worden onderworpen. In geval van een onjuiste, niet-betaling of te late melding zijn de bepalingen van de nationale belastingwetgeving van toepassing. In veel landen gelden veel strengere straffen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onlinehandelaren zich verkeerd gedragen door een gebrek aan informatie, wat kan leiden tot zware boetes. Door middel van zogenaamde administratieve bijstand kunnen de achterstallige belastingen die in de EU-landen worden geheven, via de Duitse autoriteiten worden geïnd. De nieuwe fiscale regelgeving voor kleine bedrijven heeft een bijzondere betekenis. Deze hoeven binnen Duitsland geen omzetbelasting te betalen zolang ze niet meer dan 17.500 euro opleveren. De verordening voor kleine ondernemingen geldt echter alleen binnen Duitsland en niet voor de hele Europese Unie. Dit is besloten door het Europees Hof van Justitie in een baanbrekende uitspraak. Als gevolg daarvan verspreiden sommige kleine bedrijven hun digitale inhoud niet meer in het buitenland. Anders zouden zij BTW moeten betalen en hun toevlucht moeten nemen tot een ingewikkelde procedure voor de betaling van BTW. Vanaf 1 januari 2015 moeten exploitanten van portals of app stores zich registreren en BTW betalen over alle verkopen aan consumenten. Dit belet hen niet om louter als tussenpersoon op te treden. Daarom moeten alle contracten, facturen en portaalontwerpen uiterst zorgvuldig worden geselecteerd. Portaalexploitanten die digitale inhoud uit derde landen bemiddelen, moeten daarom nauwkeurige informatie krijgen.

Prijsnoteringen op internetaanwezigheid

De nieuwe belastingvoorschriften brengen veel veranderingen met zich mee. Aangezien de BTW in de EU-lidstaten anders wordt berekend, moeten de nationale belastingtarieven op de desbetreffende website worden vermeld. Binnen de EU is het verplicht de prijzen voor eindverbruikers inclusief BTW aan te geven. Afzonderlijke vermelding van prijs en BTW is niet toegestaan. Met name vermeldingen als "prijs plus BTW" zijn verboden en kunnen leiden tot waarschuwingen of sancties. Daarom moeten de uiteindelijke prijzen altijd worden aangepast aan kopers uit de betrokken EU-lidstaten. De dynamische weergave van de respectieve BTW-tarieven is een probleem dat moet worden opgelost. In het ideale geval wordt de aanwezigheid op Internet door de programmeurs individueel aangepast. Problematisch is het feit dat taalinstellingen of IP-adressen kan niet op betrouwbare wijze aangeven uit welk land een klant afkomstig is. Het zou mogelijk zijn om een uniforme aanduiding van een prijs te hebben waarin de BTW is inbegrepen. Door de verschillende belastingtarieven van de nationale staten zou dit echter leiden tot winsten die van staat tot staat verschillen. De opleiding van de boekhoudafdeling is veel complexer. Zij moeten bij hun berekeningen rekening houden met de verschillende BTW-tarieven, wat leidt tot een hogere werklast. Natuurlijk moeten de belastingen altijd correct worden gepresenteerd en betaald. Sommige staten, zoals Italië, eisen dat de facturen van de consumenten bij de berekening van de BTW een particulier belastingnummer krijgen. De nieuwe wettelijke voorschriften hebben bij veel winkeliers voor ontevredenheid gezorgd. De schijnbaar kleine veranderingen hebben op internationaal niveau een zeer sterke invloed op kleine bedrijven en distributeurs van digitale inhoud en stellen hun IT-structuren voor vele uitdagingen. Werklast en Kosten zijn zo hoog dat kleinere winkelexploitanten hebben besloten hun bedrijfsactiviteiten te beperken. Dit gebeurde tegen de achtergrond van het feit dat mogelijke boetes moeten worden vermeden door onjuist gerealiseerde schikkingen.

Gelieve de bijdrage te verdelen
Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin
Aandeel op pinterest
Aandeel op whatsapp
Aandeel op telegram
Laatste berichten

Aanbevolen video's van ons Youtube-kanaal